Om referensräntan

 

 

 

  

 


Priser, beställning

Två veckors öppet köp!

För beräkning av räntebelopp eller räntesatser mellan flera datum
(Klicka på knapparna och rubrikerna för information om funktionerna.)
  

  
Rekyl Ränta beräknar räntebelopp eller räntesatser för tidsserier med upp till 999 perioder med varierande belopp och/eller räntesatser. 

Följande kan anges eller beräknas för varje period

 • datum, från eller från och med

 • datum, till och med

 • antal dagar i perioden

 • räntesats

 • ingående saldo

 • räntebelopp

 • betalning

 • utgående saldo

 

Standardfunktioner

 • Beräknar räntesats, räntebelopp, betalning eller saldon per period, beroende på indata.

 • 360, 365 eller 365/366 räntedagar per år.

 • Automatisk beräkning enligt räntelagens 5 och 6 §§, eller med eget tillägg till diskonto/referensränta. Hela diskontotabellen från och med 1907-11-09 är inlagd och automatiska beräkningar kan göras för perioder mellan 1930 och 2029 (datum anges med 6 tecken). Tabellen kan enkelt kompletteras med nya räntesatser för referensräntan. 

 • Antal perioder, antal dagar, ackumulerade belopp samt genomsnittlig räntesats redovisas löpande.

 • Beräkning från eller från och med startdatum i varje period. Användning av datum är valfritt.

 • Datum eller antal dagar beräknas i varje period. Användning av datum är valfritt.

 • Spara data för fortsatt bearbetning i Rekyl Ränta, ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram.

 • Utskrift av specifikation med företagsnamn eller egen logotyp.

 • Rekyl Micro är integrerad för bekväma detaljberäkningar.

Avancerade funktioner

 • Ränteberäkningsmodeller 360/360, 365/365, 365/360, 366/365 och 366/360

 • Beräkning av minussaldon med särskild räntesats.

 • Beräkning med valfritt antal egna räntetabeller.

 • Beräkning av sekvenser omfattande två eller flera perioder i en tidsserie.

 • Kapitalisering av ränta.

Rekyl Ränta används i första hand för ränteberäkningar som inte är bundna till regelbundna perioder, som t ex månader eller kvartal, utan förändring av räntesats eller belopp kan ske vilken dag som helst. Varje period har således ett ingående räntegrundande belopp som förändras av en betalning (positiv eller negativ) och ger ett utgående belopp som blir ingående belopp i nästa period o s v. Beloppet kan också vara oförändrat och periodens förändring består i att räntesatsen ändras. En period kan bestå av endast 1 dag. Inget hindrar naturligtvis att perioderna är regelbundna, t ex 360 räntedagar per år indelade i 90-dagars perioder. 

Användningsområden är t ex beräkning eller kontroll av skuld- eller fordringsförhållanden, dröjsmålsränta, budgetering 
m m. Beräkning av ränta dag för dag medför knappast några djupare teoretiska funderingar. Problemet ligger inte i att beräkna ett räntebelopp eller en räntesats, det är ju tämligen enkelt. De problem som kan uppstå är snarare av mer praktisk natur, t ex hur många räntedagar det är mellan två datum, när ändrades diskontot/referensräntan och till vad, eller att det helt enkelt är tidsödande att göra den här typen av beräkningar manuellt. 

Med Rekyl behöver du inte tveka inför den här typen av problem. Gör du en tabellberäkning t ex, behöver du endast ange startdatum, slutdatum och belopp. Har beloppet förändrats under tiden anger du datum och betalning, alternativt det ändrade beloppet. Beräkningen görs sedan med hänsyn till alla ränteändringar under tiden och redovisas i perioder som överensstämmer med ränteändringar och/eller ändringar i beloppet. Ingen beräkning med realistiska förutsättningar tar mer än 1 sekund. Fullständig skriftlig dokumentation får du i form av en specifikation eller via filer som kan vidarebearbetas i generella ordbehandlings- eller kalkylprogram.

Belopp med fasta ränte- och betalningsperioder beräknas enklast med Basic, Finans eller CashFlow.

 

FUNKTIONER

Zoom
Den här kontrollen ser du bara om du har hög upplösning på skärmen. Bilden kan då kanske upplevas som liten och du kan därför förstora den genom att trycka Zoom


Rubriker på beloppskolumnerna
Ränteberäkningar kan ju bli aktuella i en mängd olika situationer och vi har därför valt att ge beloppskolumnerna (6 - 9) neutrala rubriker som bör fungera i de flesta sammanhang. Om du vill kan du emellertid ändra rubrikerna så att de bättre passar ditt ändamål. Ändringen påverkar alla relaterade texter i programmet och även utskriften av specifikationen. 

 
Meddelanderaden
Här visas olika meddelanden från programmet. Viktigare meddelanden kommer via vanliga dialogrutor och måste där "kvitteras" med en knapptryckning. Här visas också de räkneoperationer du utför med Rekyl Micro. Då får därmed full kontroll på vad du räknar. 

 
Referensränta
Grupp av kontroller för beräkning med tabellen Referensränta enligt 5 § eller 6 § i räntelagen, eller med ett tillägg som du anger själv. Programmet låser vissa förutsättningar men vill du göra beräkningar med referensräntan som grund, men med andra förutsättningar, är det inget som hindrar att du kopierar tabellen, ger den ett nytt namn och kör den som en egen tabell. Se vidare under Tabellberäkning nedan. 

 
RL 5 §
Det här är en relativt ovanlig tillämpning av räntelagen och funktionen borde kanske ha placerats under avancerade funktioner, men vi valt att samla referensränteberäkningarna i en grupp.

Funktionen initierar beräkning av ränta enligt 5 § i räntelagen. Fönstret under knappen visar gällande tillägg, 2 procentenheter (%e) när detta skrivs. 
 

RL 6 §
Den vanligaste tillämpningen av räntelagen. Initierar beräkning av ränta enligt 6 §. Fönstret under knappen visar gällande tillägg, 8 procentenheter (%e) när detta skrivs. 
 

Eget
Beräkning med referensränta med tillägg som du själv anger. Tillägget kan du ändra direkt i fönstret under knappen. 

 
Underhåll
För uppdatering av referensräntetabellen med nya uppgifter, eller tabellförutsättningar. 
 

RteDgr/år
Antalet räntedagar per år. Alternativen Alla, 365 eller 360 finns. Alternativet Alla innefattar skottdagar (29 februari) i beräkningarna. 

 
Decimaler
Räntesatser visas alltid med två decimaler i beräkningarna och i de flesta fall torde det vara tillräckligt att visa belopp i hela kronor. Du kan emellertid välja att visa beloppen i kolumnerna 6 - 9 med två decimaler. 

 
Skjut in rad
Lägger till en ny period mellan två befintliga perioder. 

 
Ta bort rad
Tar bort valfri period. 

 
Avancerat / Standard
Visar eller döljer funktioner för avancerade inställningar och beräkningar. Klicka här för att visa de avancerade funktionerna.. 

 
Register för lagring och beräkning
I registerfönstret, som är placerat mellan knapparna F8 och F9 i bilden, kan tal lagras för senare användning, t ex en konstant eller ett tal för jämförelse eller kontroll. Ett resultat av en beräkning kan t ex sparas för att sedan jämföras med resultat av en ny beräkning med andra förutsättningar.

När markören befinner sig på en aktiv rad i någon av kolumnerna 4 - 9 kan talet i fönstret kopieras till registret genom att trycka F8, alternativt kan talet i registret kopieras till det aktuella fönstret med F9.

När markören befinner sig i registerfönstret fungerar det som räknarfönster till Rekyl Micro (se nedan) och beräkningar kan utföras. 

 
Rekyl Micro
Räknaren i bilden kan du använda för att skriva in eller radera tal, räkna, flytta markören och kopiera tal. Du kan skriva och radera i alla fönster du ser på skärmen och du kan göra beräkningar i alla fönster i kolumnerna 4 - 9.

Observera att berörda tangenter på tangentbordet är "direktkopplade" till räknaren. Du behöver alltså inte klicka på knapparna med musen för att kunna räkna. Det är bara att knappa in t ex 3 x 5 = så får du svaret 15 i det aktiva fönstret. Dessutom är de bokstavstangenter som normalt används som siffertangenter på datorer utan siffertangentbord omdefinierade så att de utan omställning kan användas som siffertangenter. Omställningen gäller bara när Rekyl Ränta är aktivt. Som decimaltecken kan både punkt och komma användas, komma konverteras till punkt.

Räkneoperationerna visas med alla decimaler på Meddelanderaden för att du skall ha full kontroll över vad du räknar.

Tangenterna med pilar nederst på räknaren använder du för att förflytta markören, och med tangenten Copy kopierar du enkelt värdet i föregående period, samma kolumn. Tangenten F12 på tangentbordet har samma funktion. 

 
Räkna
Utför tabellberäkning med diskonto eller egen räntetabell, eller utför beräkning av ett sökt värde i en period. Periodberäkningar kan utföras i kolumnerna Rta % och Ränta, kr

 
Spec
Funktion som gör det möjligt att skriva ut den aktuella kalkylen som en specifikation som kan bifogas en skrivelse t ex. Specifikationen kan förses med t ex företagsnamnet i text eller en logotyp. Inställningar görs i en särskild funktion och där finns också information om hur man går tillväga.

Första sidan av specifikationen kan också förses med en rubrik och några textrader, som kan sparas. I övrigt är dispositionen fast. Så många sidor som behövs läggs upp och alla sidor kan förhandsgranskas. 

 
Öppna
Läser in en tidigare sparad fil med data. Data i filen skrivs in i matrisen och ställer in gällande kalkylförutsättningar. 

 
Spara
En kalkyl kan sparas i tre olika format, internt format för Rekyl Ränta, textformat för vidare bearbetning i ordbehandlare och ett format som kan läsas av generella kalkyl- och grafikprogram. 

 
Radera
Funktionen raderar alla data men ändrar inte inställda kalkylförutsättningar. 

 
Bekräfta
Innan en operation utförs som raderar eller ersätter data som inte sparats måste operationen bekräftas. Varje annan operation än att trycka Bekräfta annullerar den påbörjade operationen. 

 

 

AVANCERADE FUNKTIONER

För beräkningar i lite mer speciella situationer och för inställningar av mer ovanliga förutsättningar finns ett antal funktioner som visas när knappen Avancerat trycks. Funktionerna är samlade under och till höger om skärmbilden i standardutförandet. Klicka på knapparna och rubrikerna för information om de olika funktionerna.

(Bilden här är förminskad, därför är den lite oskarp.)

 

Förutsättningar
Grupp av kontroller för inställning av kalkylförutsättningar för speciella ändamål.

 
B Prec Begränsad precision
Anger att alla beräkningar sker med de belopp som visas. D v s det finns inga decimaler som inte visas. När det gäller beräkningar av belopp i någon valuta är det i allmänhet fullt tillräckligt. En annan fördel är att det inte uppstår några skenbara avrundningsdifferenser som det kan göra vid Full precision. Välj begränsad precision om det inte finns särskilda skäl. Då undviker du också frågor och tveksamheter om du skall redovisa beräkningen i en specifikation. Se vidare under Förutsättningar och Definitioner i handledningen. 

 
F Prec Full precision
Anger att alla beräkningar sker med fullt antal decimaler. Ger det matematiskt mest korrekta svaret, men kan ge skenbara differenser mellan kolumner eftersom talen avrundas vid visning. T ex kommer 2,25 + 2,25 att visas som 2 + 2 = 5 om inga decimaler visas. Den enda differens som finns i en hel kalkyl är emellertid den som uppstår vid visningen av det sist beräknade beloppet. Se vidare under Förutsättningar och Definitioner i handledningen.

Tips - Du kan visa ett tal med alla decimaler på Meddelanderaden genom att trycka F11 då markören är i det aktuella fönstret, eller genom att dra talet till Meddelanderaden. Talet försvinner när ett meddelande visas. 

 
Från/Fr o m
Datum i andra kolumnen, alternativt antal dagar, kan beräknas från eller från och med datumet i första kolumnen. Alternativet Fr o m är oftast enklare att använda. 

 
Räntemod Ränteberäkningsmodell
Ränta kan beräknas efter följande modeller 360/360, 365/365, 365/360, 366/365 och 366/360. Sammanfattningsvis innebär modellerna 365/360 och 366/360 att den verkliga räntan blir något högre än den angivna räntesatsen eftersom denna divideras med 360 dagar men sedan tillämpas 365 respektive 366 dagar per år. 

Det vi normalt menar med t ex 12 % ränta, motsvarar i själva verket 12.17 % respektive 12.20 % med dessa modeller. Modellen 360/360 ger också en något för hög ränta om perioderna är korta. Även i det fallet divideras årsräntan med 360 men kommer att multipliceras med verkligt antal dagar om perioderna är kortare än en månad. 

 
Alternativränta
Funktion som medger att negativa belopp beräknas med en bestämd räntesats, en alternativ räntesats. Ett typiskt exempel på ett förhållande med två räntesatser är ränteberäkning av checkkonto eller företagskonto med kredit. Det är normalt en påtaglig skillnad i tillämpade räntesatser vid skuld- respektive fordringsförhållande. Se vidare under Förutsättningar och Definitioner i handledningen angående Alternativränta. 

 
Betalning ökar/minskar Belopp Ut
Alternativet Betalning ökar Belopp Ut innebär att betalningar adderas till Belopp In vilket gör att Belopp Ut ökar om betalningen är positiv (utan tecken före) och att Belopp Ut minskar om betalningen är negativ (man adderar ett negativt belopp). Det ger en teckenriktig presentation och den är normalt att föredra.

Om man har enhetliga beräkningar och betalningar normalt minskar det räntegrundande beloppet kan man välja alternativet Betalning minskar Belopp Ut, vilket gör att man inte behöver ange något minustecken annat än vid enstaka tillfällen då en betalning skall öka det räntegrundande beloppet (man subtraherar ett negativt belopp). 
 

Sekvensberäkning
Grupp av kontroller för beräkning av en sekvens av perioder. En sekvens kan omfatta två eller flera perioder. 
 

Med angivna räntesatser
Om du markerar den här checkrutan kan du beräkna räntebeloppen för en sekvens av perioder, med den räntesats som finns angiven i varje period. T ex om du har ändrat något. 

 
Alla perioder
Anger helt enkelt att sekvensen skall omfatta alla perioder. 

 
Normalränta
Den ränta som används för beräkning av ränta på positiva belopp, om ingen räntesats finns angiven. 

 
Ränta %
Beräknar räntesatsen för en sekvens av perioder. För att beräkning skall kunna startas måste sekvensen innefatta två eller flera perioder där första perioden innehåller ett belopp i kolumnen Ränta, kr. Detta belopp anses vara den ackumulerade räntan för perioderna som ingår i sekvensen.

Om sekvensen innehåller ett eller flera negativa Belopp In kommer alternativränta att användas om sådan finns angiven. I annat fall kommer en varningstext. I perioder där alternativränta har använts, eller borde ha använts, markeras räntesatsen med blått. 

 
Ränta, kr
Beräknar räntesatsen för en sekvens av perioder. Om checkrutan Med angivna räntesatser är markerad kommer de räntesatser som är angivna i respektive period att användas vid beräkningen. I annat fall används den räntesats som är angiven i första perioden i sekvensen. Är denna 0 används Normalräntan.

Om sekvensen innehåller ett eller flera negativa Belopp In kommer alternativränta att användas om sådan finns angiven. I annat fall kommer en varningstext. I perioder där alternativränta har använts, eller borde ha använts, markeras räntebeloppet med blått

Är den översta checkrutan under Kapitalisering markerad så kommer den beräknade räntan också att kapitaliseras enligt angivna förutsättningar. I så fall kommer både datum, dagar och belopp att räknas om fr o m den första kapitaliseringen. 

 
Fr o m Per / T o m Per
Här anges första och sista period i den sekvens som skall beräknas. Om checkrutan Alla perioder är markerad går det inte att skriva något,. Start- och stopperiod kan också anges genom att du klickar på periodnumren i den vänstra kolumnen. Sedan klickar du på rubriken till den kolumn du vill beräkna, Rta % eller Ränta, kr


Tabellberäkning
Grupp av kontroller för ränteberäkning med egna räntetabeller. Fungerar på samma sätt som vid beräkning med referensränta, men du kan lägga upp egna tabeller för olika syften. Inget hindrar t ex att du kopierar referensräntetabellen (Refrta.cdb), ger den ett annat namn och andra förutsättningar än vad som anges under Referensränta. Se texten under Ny tabell. Andra vanliga tabeller är STIBOR (Stockholm Inter Bank Offered Rate) och SSVX (statsskuldväxlar) med olika löptider.

Tabellistan innehåller namnen på upplagda tabeller. Tillägget (positivt eller negativt) i procentenheter (%e) visas i fönstret under. 

 
Start
Initiera tabellberäkning med att trycka Start och ange sedan datum och belopp i Period 0. Har beloppet förändrats under den tid som skall beräknas, anges datum för förändringar i kolumnen T o m och betalning alternativt nytt belopp i kolumnen Betalning respektive Belopp Ut. Det belopp du inte anger kommer att beräknas. 

 
Underhåll
För underhåll av egna tabeller med nya uppgifter och/eller ändrade tabellförutsättningar. 

 
Ny tabell
För att lägga upp en ny tabell trycker du Ny tabell och skriver in namnet i tabellistan. Namnet bör inte vara längre än att du ser hela namnet, annars kan du få problem med kolumnbredden i specifikationen. Eftersom tabellnamnet också blir filnamn ser programmet ser till att du inte kan skriva tecken som inte kan användas i filnamn. 

 
Ta bort
Tar bort tabellen med det namn som visas. 
 

Kapitalisering
Grupp av kontroller för kapitalisering av räntebelopp. Kapitalisering kan köras per den sista i varje månad, var 3:e månad eller var 12:e månad, med valfri startmånad. Kapitalisering av ränta aktualiseras oftast i samband med någon form av tillgodohavande, t ex ett inlåningskonto. Att skuldränta kapitaliseras är ovanligt, om det inte gäller en checkkredit, det ligger i sakens natur att skulder skall amorteras och att ränta skall betalas. Belopp i kolumnen Betalning som innehåller kapitaliserad ränta visas med blå bakgrund. 

 
Visa på egen rad
Om du markerar det här alternativet visas kapitaliserad ränta på egna rader för att den enkelt skall kunna särskiljas från andra betalningar. I annat fall läggs beloppen ihop om betalning och kapitalisering sker samma dag. 

 
Ej förfallen ränta ingår i sista betalningen
Vad funktionen innebär framgår av rubriken. Den upplupna men ej förfallna räntan per sista datumet i beräkningen läggs som en betalning på sista dagen. Om inte rutan ovanför är markerad läggs den ihop med eventuell annan betalning samma dag, men i så fall visas beloppet på Meddelanderaden.

Om ett konto avslutas under en ränteperiod uppkommer frågan hur den upplupna men ej förfallna räntan skall behandlas, om det inte är särkilt avtalat. Formellt sett skall räntan tillföras kapitalet på sista dagen i ränteperioden och är således inte heller tillgänglig för kontohavaren innan dess. Det blir emellertid opraktiskt och även kostnadskrävande om ett mindre räntebelopp skall betalas ut kanske flera månader efter att kontot avslutats. Därför väljer man ofta att betala ut den upplupna räntan med kapitalet för att få allt avslutat på en gång. Vill man göra det mer korrekt kan man nuvärdesberäkna räntebeloppet per avslutsdagen. 

 
Start
Kapitaliseringen utförs enligt de förutsättningar som angetts och alla betalningar som innehåller kapitaliserad ränta kommer att visas med blå bakgrund. 

 

 

        Priser, beställning   

Referensräntan ändrad fr o m 1 juli 2019

Riksbanken har fastställt referensräntan till 0,0 procent.

Det innebär att dröjsmålsränta beräknad enligt 6 § i räntelagen uppgår till 8 % (0,0 + 8,0) 
från och med 2019-07-01


Mer information om referensräntan finns hos Riksbanken.

www.riksbank.se