Hem          Rekyl startsida         Rekyl Basic Basic

© Copyright Kronan Progress KB 1992 -2005

 

Rekyl Basic  4.0

 

Information

 

Det här avsnittet utgör handledningen till Rekyl Basic. Du som är rekylanvändare hittar den senaste versionen här. Spara den som HTML- eller textfil i rekylmappen.

Du som ännu inte är rekylanvändare kan läsa informationen för att få en detaljerad bild av funktionerna i Rekyl Basic.

Om du har möjlighet bör du välja helskärmsvisning för att få bästa överblick. (Tryck F11 om du har Explorer och F11 igen för att återställa)


Den här texten finns även som direkt information i programbilden på skärmen. Tryck tangenten Hjälp för att visa texten. Om informationen är aktiverad kommer varje funktion att beskrivas när du klickar på de olika kontrollerna. Klickar du t ex på R% så visas informationen om just den funktionen. Sedan klickar du på Hjälp igen för att få tillbaka hela informationstexten.

Observera att modulerna CashFlow, Ränta, Mini och Micro inte startar om du har hjälpen aktiverad. Modulen Finans har egen hjälpfunktion som visas i rekylbilden.Rekyl består i grundutförandet av en kalkylator för i första hand ekonomiska beräkningar. Den är även försedd med tre oberoende register för lagring och/eller ackumulering av tal samt en "remsa" som kan skrivas ut eller sparas i en fil för senare bearbetning. Dessutom finns separata moduler för

  • omvandling mellan nominell och effektiv ränta,
  • enklare beräkningar av lån och leasing/hyra,
  • beräkning av antal dagar och datum samt
  • för att skriva och spara noteringar

Om du vill ha tillgång till alla funktioner i Basic men vill ha utrymme på skärmen för andra program väljer du Mini. Det är en förminskad version av Basic och har även en inbyggd remsa som skjuter upp ur räknaren när remsan aktiveras. Enda skillnaden jämfört med Basic är att Mini har ett synligt register medan Basic har tre. De separata funktionerna kan inte heller startas från Mini. Däremot delas alla data med Basic, även remsan, så du kan när som helst växla mellan de båda räknarna.   

Det finns också en helt separat räknare i mikroformat - Rekyl Micro. Den kan du flytta med dig till alla andra Windowsprogram för att göra enklare beräkningar. Mer om det längre fram.

För mer avancerade beräkningar finns tre tilläggsmoduler - Ränta, Finans och CashFlow. Om du inte har dessa moduler kan du enkelt uppgradera ditt program genom att bara ange en kod. Koden får du via e-post eller vanlig post. Tryck tangenten Om Rekyl för mer information.


Du kan använda såväl mus som tangentbordet för att mata in siffror och trycka på kontroller. För att aktivera en kontroll som inte motsvaras av en tangent på tangentbordet, utan att använda mus, finns två alternativ.

1. De kontroller som har ett understruket tecken aktiveras genom att du håller ned Alt och trycker på tangenten med det understrukna tecknet (stor eller liten bokstav spelar ingen roll). I texten här beskrivs det t ex som Alt+D (plustangenten skall inte tryckas).

2. Övriga kontroller har hänvisning till en tangent, i en ruta bredvid kontrollen. För att aktivera en sådan kontroll trycker du bara respektive tangent. Bokstäver kan vara stora eller små.

Som du ser har räknaren samma utformning som siffertangentbordet och du kan växla som du vill mellan dem. Enter har 
funktionen ' = '.

Observera att siffertangenterna 0 - 6 på kalkylatorn även är märkta med bokstäver. Om du har ett tangentbord utan separat sifferdel kan du använda de angivna bokstavstangenterna för att skriva siffror.


Räknarfönstret består av två delar. I den undre delen visas inmatade siffror och resultat. Den delen kallas ibland också 'Display'. 
I den övre delen visas vad som tidigare har matats in så att du har full kontroll över vad en beräkning bygger på. I den övre delen visas också korta meddelanden. Den övre delen kallar vi för operationsfönstret. Storleken på räknarfönstret medger beräkningar av tal upp till 10 biljoner minus 1. Det behövs bl a om du vill göra beräkningar utifrån den svenska statsskulden, som är större än
1.000.000.000.000 kr när detta skrivs.

Om markören inte är i räknarfönstret kan du alltid få den dit genom att trycka Alt+Home.

Tal som skall bearbetas eller lagras kan skrivas in med siffertangenter, markerade bokstavstangenter, med mus, genom att dra tal från andra fönster eller genom att kopiera från Urklipp (dra, dubbelklicka eller Ctrl+V). Alla tal kan också redigeras direkt i respektive fönster. Placera bara markören i fönstret och skriv in eller ändra talet på önskat sätt. Det tal du ser är det som gäller. Eventuell konstig gruppering av siffrorna har ingen betydelse. Enbart siffrorna och decimalpunktens placering avgör talets storlek.

För att dra ett tal från ett fönster till ett annat pekar du på talet, håller ned Alt och vänster musknapp och drar talet till önskat fönster där musknappen släpps.

För att dra ett tal från en handledningen eller exempelsamlingen markerar du talet på vanligt sätt (håll ned vänster musknapp och dra över talet eller håll ned Shift och stega med om du använder tangentbordet), tryck höger musknapp (2 ggr om du får upp en menyruta) och dra till önskat fönster.

 

Rekyl kan användas både som kalkylator och som "additionsmaskin". Du väljer additionsläget genom att trycka tangenten Add eller Alt+A.

Vill du att placeringen tangenterna till höger om siffertangentbordet, - + =, mera skall likna den placering som brukar finnas på additionsmaskiner kan du trycka Alt+Enter. Tangenterna byter då plats och + placeras nederst, - ovanför den och = placeras överst. Placeringen växlar varje gång du trycker Alt+Enter. Den sist valda inställningen sparas och det är den som används nästa gång du startar Rekyl. Tänk på att även motsvarande tangenter på datorns tangentbord ändras. Det gör att det blir knepigt att räkna om du t ex har en bärbar dator utan siffertangentbord och trycker Alt+Enter (+ blir -, Enter blir + och - blir =). Den ändring som beskrivits här gäller naturligtvis bara Rekyl och gäller dessutom bara när markören är i räknarfönstret.

Additionsläget fungerar bäst när man skall addera och subtrahera många tal. Om samma tal förekommer flera gånger i följd kan talet repeteras med plus- eller minustangenten.

I kalkylatorläget kan alla resultat vidarebearbetas genom att direkt trycka en operationstangent, t ex

2 + 3 = (5) ÷ 4 = (1.25) x 15 % (= 0.19)

och du kan även göra kedjeoperationer utan att trycka =, t ex

2 + 3 ÷ 4 x 15 % (= 0.19)

Är remsan aktiverad visas ändå varje led i beräkningen.

Tal visas alltid som 1 234 567.89 (med valt antal decimaler), oavsett inställningen i Windows, utom i operationsfönstret. Där visas talen utan avskiljare mellan tusental och med den decimalavskiljare du valt i Kontrollpanelen.

Både punkt och komma accepteras som decimalavskiljare men komma konverteras alltid till punkt. Om du tar in ett tal till Rekyl via Urklipp konverteras det också.

Genom alla de möjligheter som finns att skriva, redigera och flytta tal kan du inte alltid räkna med att få högre precision än antalet decimaler som visas. Avrundningsdifferenser uppstår t ex när du kopierar mellan moduler eller redigerar direkt i fönster, men det har oftast inte någon större betydelse i ekonomiska sammanhang. Vill du vara säker på högre precision är det bara att välja fler decimaler.

Om du gör en serie operationer i räknaren arbetar den dock alltid med full precision, även om det visade antalet decimaler är mindre. Det kan du se när det vidarebearbetade resultatet flyttas upp till operationsfönstret. Där visas talet med 2 - 14 decimaler, oavsett inställning. Du kan också kontrollera precisionen efter en beräkning genom att öka antalet decimaler. Alla tal visas då med valt antal decimaler.

Observera dock att precisionen är begränsad i additionsläget. Se vidare under Add nedan.

Aktiva fönster, utom räknarfönstret och operationsfönstret, har vit bakgrund. Beräknade värden visas i fönster med grön färg. Är det beräknade värdet fel eller osäkert på grund av att något har ändrats efter beräkningen, blir bakgrunden röd.

De separata modulerna öppnar du genom att klicka på respektive tangent. I modulerna Nom/eff ränta, Lån/leasing och Dagar/Datum finns en länk till räknarfönstret i Rekyl. Det innebär att du kan göra beräkningar eller skriva in tal med Rekyl direkt i det aktiva fönstret i modulen. För att öppna länken klickar du på ikonen med länksymbolen. Länken går då ihop och räknarfönstret i ikonen blir grönt. När du klickar på ikonen igen bryts länken.

Skulle du vilja ha enbart den valda modulen synlig, t ex för att enklare kunna använda den tillsammans med andra program, så trycker du bara på minimeringsknappen i grundbilden när du har öppnat modulen.


Funktioner

Nu följer en beskrivning av funktionerna i Rekyl. Alltid när du har informationen aktiverad på skärmen och du trycker på en kontroll, visas information om den funktion som den valda kontrollen aktiverar. Sist i informationen beskrivs de separata modulerna och tilläggsmodulerna.


Dec, decimaler (Alt+D)
Klicka på Dec (eller tryck Alt+D) för att välja antal decimaler. Höjning av den sista visade decimalen sker alltid när den första icke visade decimalen är 5 eller högre.

+/-, Ändra tecken (Alt+/)
Ändrar ett positivt tal till ett negativt eller tvärt om. Observera att både Alt och Shift måste hållas ned om kontrollen skall aktiveras från tangentbordet.

EURO0.BMP (1286 bytes), euro (Alt+e eller Alt Gr+e)
Eurotangenten har tre funktioner som styrs av var på tangenten du klickar. Om du klickar på den undre halvan av tangenten visas den senast noterade erurokursen samt det datum då kursen noterades. Vid ändring anger du nytt datum och ny kurs. Ändringen sparas automatiskt.

För att räkna om ett belopp till Euro klickar du på tangentens övre vänstra del. Där finns en liten pil som pekar mot eurosymbolen. Resultatet kommer att visas i displayen följt av texten "euro". Du behöver inte ta bort texten för att kunna fortsätta räkna. På remsan skrivs "eu" efter resultatet. (när detta skrivs är det fortfarande problem med att skriva eurosymbolen så vi använder vanliga tecken tills vidare.)

För att räkna om ett belopp från Euro klickar du på tangentens övre högra del. Där finns en liten pil som pekar från eurosymbolen.

I båda fallen görs beräkningen direkt utifrån det tal som visas i räknarfönstret och du skall inte klicka på x, ÷, = eller någon annan tangent.

Du kan inte starta beräkningarna från tangentbordet.

 

Ppr, remsan (Alt+P)
Remsan kan innehålla upp till 360 rader (plus några i reserv).

För att 'dra' remsan upp och ned använder du rullningslisten på vanligt sätt. Om du inte använder mus kan du också använda , , PageUp, PageDown, Home och End när remsan är aktiverad och markören står i räknarfönstret. Tryck Ctrl+P för att aktivera rullningslisten vid remsan. Markören får du tillbaka genom att trycka Alt+Home.

Du kan alltid dra tal från remsan till ett fönster och i additionsläget (se nedan) kan du även ändra remsan genom att dra tal från fönster till remsan.

Vid utskrift eller då du sparar remsan i en fil skrivs remsan i tre eller fyra kolumner med upp till 90 rader i varje. En full remsa motsvarar ett A4-ark. Datum skrivs automatiskt liksom en linje där kan skriva en rubrik.

Om du trycker Utskrift när remsan är tom visas en dialogbild där du kan välja stilsort och teckenstorlek vid utskrift samt hur många rader som skall skrivas. Minsta teckenstorlek är 8 punkter och remsan skrivs då i fyra kolumner på arket. Max antal rader är 90 vilket ger 360 remsrader på ett A4 papper. Normalläget är 12 punkter och 60 rader i tre kolumner, vilket ger 180 remsrader. Hur många rader du kan skriva beror på din skrivare och du får prova dig fram. Om skrivaren matar ut mer än ett papper skall du minska antalet rader.

Om du har aktiverat Rekyl Mini trycker du Ppr för att visa eller dölja remsan. De två pilarna uppe till vänster på Mini använder du för att justera höjden på remsan. Du kan även använda Ctrl+ eller Ctrl+ på tangentbordet.

Text (Alt+T)
Ger möjlighet att skriva valfri text på remsan, en rad om 22 tecken i taget. Tryck Enter efter texten. Tryck Text igen om fler rader skall skrivas.

Add (Alt+A)
Additionsläge. Gör att Rekyl fungerar på samma sätt som en additionsmaskin, d v s det är den Operationstangent du trycks efter ett tal som avgör om talet skall adderas eller subtraheras, d v s 2 - 2 - = blir -4. Om du matar in samma talserie i kalkylatorläget blir resultatet 0 eftersom det första talet i en operation alltid anses vara ett positivt tal (om det inte teckenändras). Det är bara + och - som påverkas av Add, övriga funktioner är oförändrade, men du måste alltid trycka = (eller C) innan du startar en ny operation. Resultatet skrivs inte heller på remsan innan du trycker =.

Till vänster om varje tal som matas in visas en posträknare som anger hur många tal som matats in i varje grupp.

I additionsläget avrundas antalet decimaler redan vid inmatningen för att några avrundningsdifferenser inte skall kunna uppstå i summeringen. Om man sätter antalet decimaler till 0 och matar in ett antal belopp med kronor och ören är det alltså inte summan som avrundas utan varje enskilt belopp avrundas till hela kronor, vilket gör att resultatet knappast är användbart.

Du bör alltså se till att additionsläget inte är valt när dina beräkningar kräver hög precision, alternativt att du väljer att visa många decimaler.

Negativa tal visas med rött på remsan. Tänk bara på att när du trycker minus i additionsläget så innebär det inte att talet är negativt, utan att summan skall minskas med talet. Vill du markera ett tal som negativt skall du ändra tecken med +/- och trycka + för att minska summan, t ex 4 + 2 +/- = (2).

I additionsläget kan du justera felslagningar dels genom att "backa" remsan med (back step) när markören står längst till vänster i räknarfönstret och dels genom att redigera tal direkt på remsan alternativt dra ett tal från ett fönster till remsan. Har du tryckt + i stället för - eller tvärtom behöver du bara klicka på tecknet efter talet på remsan så ändras tecknet och summeringen korrigeras. Du kan inte backa remsan när du avslutat med =.

Om du redigerar ett tal innan du avslutat beräkningen med = ändras summeringen i räknarfönstret då markören lämnar den rad som redigeras. Har du avslutat beräkningen ändras summan på remsan och skrivs med blå färg då markören lämnar den rad som redigeras. Räknarfönstret påverkas inte.

 

Chk, Check (Alt+k)
Kontroll av remsan. Fungerar bara om funktionen Add är aktiverad.

Med den här funktionen kan du kontrollera inmatade tal i alla grupper på remsan som består av en avslutad serie additioner och/eller subtraktioner. Välj grupp genom att klicka på ett av talen i gruppen. Sedan trycker du Chk och matar in talen igen. Rekyl jämför då talen och så fort en differens uppstår får du en signal. Beroende på vilket tal som är fel väljer du om du vill korrigera remsan eller ändra det inmatade talet. Om du väljer att korrigera remsan klickar du på Chk igen, då korrigeras talet på remsan och även summan. Har du skrivit in fel tal är det bara att ändra. Du kommer inte vidare innan talen stämmer.

När det hela är klart visas texten "Remsan OK" och du kan vara säker på att du matat in samma tal två gånger i samma ordning och att summan av dessa tal är den som visas på remsan.

Skulle du komma i otakt på något sätt är det bara att stänga av funktionen, sätta på den igen och börja om. Du kan eliminera ett felaktigt inmatat tal genom att ändra det till 0, men du bör inte lägga till ett uteblivet tal genom att ändra ett annat. Lägg till det efter summeringen i stället. Om du lägger textrader först eller inne i en summering fungerar inte kontrollen.

C Ppr, Clear Paper (Alt+r)
Tömmer remsan men ingenting annat.

C, Clear (Alt+C)
Raderar och nollställer hela räknaren och operationsfönstret. Remsan raderas inte men '*C' skrivs för att markera att räknaren har nollställts.

Del, Delete (lika på tangentbordet)
Raderar tecknet till höger om markören i räknarfönstret. Är fönstret tomt och det finns ett tal i operationsfönstret flyttas talet ned och du kan ändra talet och/eller välja en annan operand.

, Backstep (lika på tangentbordet)
Raderar tecknet till vänster om markören i räknarfönstret. Är fönstret tomt och det finns ett tal i operationsfönstret flyttas talet ned och du kan ändra det och/eller välja en annan operand.

Är funktionen Add aktiv raderas sista talet på remsan om markören står längst till vänster i räknarfönstret och beräkningen inte är avslutad med =.

, Kvadraten, (q)
Beräknar kvadraten på ett tal, d v s talet multiplicerat med sig självt. Operationen skrivs t ex
12 x² ( = 144).

xn, Potensberäkning, (w)
Beräknar höjning av ett tal n antal gånger. Operationen skrivs t ex
2 xn 8 = (256)
I operationsfönstret och på remsan skrivs 2 ^ 8 = 256

, Kvadratroten, (e)
Beräknar kvadratroten ur ett positivt tal. Operationen skrivs t ex
144
( = 12).

R%, procentuell relation (r)
Beräknar det först angivna talets relation till det andra talet. Svaret uttrycks i procent (procentuell andel).
Operationen skrivs t ex
38 R% 164 = (23.17 %)
I operationsfönstret och på remsan markeras operationen genom att R% anger att det första talet beräknas relativt det andra talet. Att det finns ett %-tecken i räknarfönstret gör ingenting, det går bra att räkna vidare eller flytta talet.

%, procent (p)
Beräknar angiven procentuell andel av ett tal, eller bastalet om den procentuella andelen och procenttalet är kända. Operationen skrivs t ex
150 x 28.2 % (= 42.30)
alternativt
42.30 ÷ 28.2 % (= 150.00)
beroende på vad som skall beräknas. Svaret skrivs direkt efter att %-tangenten har tryckts.

%+, procentuell ökning (å)
Beräknar angiven procent av ett tal samt ökar det första talet med det andra. T ex vid beräkning av moms eller ett pålägg på en vara. Operationen skrivs t ex
80 x 25 %+ (= 100)
Remsan visar alla led i operationen.

%-, procentuell minskning (ö)
Beräknar angiven procent av ett tal samt minskar det första talet med det andra. T ex vid beräkning av moms som ingår i ett pris, en rabatt eller en varas inköpspris då marginalen är känd. Operationen skrivs t ex
100 x 20 %- (= 80)
Remsan visar alla led i operationen.

, procentuell förändring (ä)
Tangenten är märkt med den grekiska bokstaven Delta (D) före procenttecknet. Delta är den matematiska symbolen för förändring. Funktionen beräknar den procentuella förändringen från det första talet till det andra talet, positivt eller negativt. Operationen skrivs 
t ex
25 100 = ( 300 %) eller
100 25 = ( - 75 %)
I operationsfönstret och på remsan markeras operationen genom att två små pilar anger att det första talet förändras till det andra talet. Att det finns ett %-tecken i räknarfönstret gör ingenting, det går bra att räkna vidare eller flytta talet.

St1-St3, Store (t,g,b)
I registren 1 - 3 kan du spara eller ackumulera tal för senare bearbetning. När du trycker på tangenten för valt register adderas talet i räknarfönstret till ev tidigare tal i registret. Om du vill minska byter du bara tecken på talet i räknarfönstet med tangenten +/- innan du trycker St-tangenten.

Du kan även dra tal till registren eller hämta från Urklipp. OBS - i dessa fall sker ingen ackumulering. Om du vill ackumulera, dra talet först till räknarfönstret och tryck sedan önskad St-tangent.

Tömmer registren gör du enklast genom att hålla ned Shift och  klicka på respektive St-tangent med vänster musknapp. Om du inte använder mus tömmer du först räknarfönstret och trycker sedan tangenten för önskat register.

För att flytta markören från räknarfönstret till registerdelen tabbar du bakåt från räknarfönstret, d v s Shift+TAB. Markören kan sedan flyttas med
, , Tab, Enter eller Alt+Home.

Du kan skriva in tal direkt i registren eller redigera om något behöver ändras. Det är det tal du ser i respektive fönster som gäller. OBS att precisionen ändras till de siffror som är synliga om du trycker en tangent när markören befinner sig i ett registerfönster.

För att dra tal till eller från registerfönstren - peka på det fönster du vill dra från, håll ned Alt och vänster musknapp och dra talet till önskat fönster (även ej synliga decimaler följer med).

Tal från Urklipp kopierar du till önskat register genom att trycka Ctrl+V när markören är i fönstret. Du behöver inte markera talet först.

Rc1- Rc3, Recall (y,h,n)
Läser in talet i angivet register till räknarfönstret. Du kan läsa in ett tal i vilket läge som helst och låta det ingå i en beräkning. Det fungerar på samma sätt som om du skrivit in talet.

Skriv till fil (Alt+S)
Sparar aktuella beräkningar i en fil för vidare redigering och utskrift. Beräkningar från remsan och planer från Finans kan sparas.

Om du vill redigera din fil i ett ordbehandlingsprogram skall du använda ett teckensnitt som har fast delning, t ex Courier, Courier New eller LinePrinter för att få rätt kolumnindelning. Annars måste du tabba alla tal mot en decimaltab och det kan bli ganska arbetskrävande.

Bibliotek och filnamn väljer du från en vanlig dialogruta. Data från remsan läggs sist i respektive fil. Det gör att du sparar snabbt, utan risk för att skriva över sparade beräkningar. När du är klar med filen raderar du den i Filhanteraren. Filer som innehåller planer från Finans kan däremot bara omfatta data för en kalkyl.

Utskrift (Alt+U)
Skriver ut remsan eller planer från Finans till skrivare som du väljer som vanligt. Vill du redigera utskriften väljer du i stället att skriva till en fil för att sedan redigera i ett ordbehandlingsprogram. Se ovan under Skriv till fil.

Om du trycker Utskrift när remsan är tom öppnas en dialogbild där du kan välja utskriftsalternativ för remsan. Se under Ppr ovan.

Urklipp, (Ctrl+C alt Ctrl+V)
Du kan hämta in tal till Rekyl från andra program och du kan föra över tal från Rekyl till andra program. Du kan också använda Urklipp som ett extra minne eller för att flytta ett tal mellan två fönster eller från en modul till en annan.

Om det finns ett tal i Urklipp när du startar Rekyl så visas det i fönstret.

Kopiera till/från Urklipp, med mus
Du kan dra ett tal till eller från Urklipp på vanligt sätt. Bara peka på önskat tal, håll ned Alt och dra talet dit du vill ha det. För att spara ett tal i Urklipp drar du till "Tal i Urklipp" uppe till höger på skärmen.

För att kopiera ett tal från Urklipp dubbelklickar du bara på det fönster där du vill ha talet. Talet från Urklipp ersätter nu eventuellt tidigare tal och det är bara att räkna vidare.


Kopiera till/från Urklipp, utan mus

För att kopiera ett tal till Urklipp ser du bara till att markören finns i det fönster du vill kopiera från och trycker Ctrl+C, talet behöver inte markeras. Talet visas i urklippsfönstret uppe till höger på skärmen.

För att kopiera ett tal från Urklipp ser du bara till att markören finns i det fönster där du vill ha talet från Urklipp. Sedan trycker du Ctrl+V. Talet från Urklipp ersätter nu eventuellt tidigare tal och det är bara att räkna vidare.


Separata moduler och tilläggsmoduler

Alla moduler som beskrivs nedan, utom Finans och Noteringar, kan lätt "flyttas med" till andra Windowsprogram om så önskas. När du har öppnat en eller flera moduler kan du trycka på minimeringsknappen i grundbilden. Då försvinner grundbilden men tilläggsmodulerna finns kvar och fungerar som vanligt. Du aktiverar dem genom att klicka på dem och du flyttar dem dit du vill genom att peka på rubriken, hålla ned vänster musknapp och dra.

Mini och Micro minimerar grundbilden automatiskt.


Noteringar (Alt+N)
Här kan du skriva in och spara egna noteringar. Ca 30.000 tecken får plats, vilket motsvarar ca 15 fullskrivna A4-sidor.

Texten sparas automatiskt varje gång markören lämnar skrivytan.

Texten kan sedan redigeras i ordbehandlare. Om du vill ha möjlighet att läsa in texten i Rekyl igen bör du använda Windowsprogrammet Anteckningar/NotePad. Andra ordbehandlingsprogram förser oftast texterna med olika styrtecken som gör det svårt eller omöjligt att arbeta med texten här. Filens namn är 'rekylnot.txt' och den finns i rekylbiblioteket, normalt '\rekyl'.

Backup av texten före ändring finns i filen 'rekylnot.bak'. Om du vill använda din backupfil måste du göra det innan du trycker tangenten 'Noteringar' igen.

Du kan markera text som vanligt genom att hålla ned vänster musknapp och dra över texten. Sedan kan du:

- klippa ut  Ctrl+X
- kopiera Ctrl+C
- klistra in Ctrl+V
- ta bort Del

Tal i Urklipp försvinner om du klipper ut eller kopierar text. Text i Urklipp försvinner om du kopierar ett tal.

Med den här funktionen har du också ett näst intill obegränsat utrymme för lagring av tal, om du skulle ha behov av det. Tal i Urklipp sparar du med Ctrl+V och du skickar markerade tal (ett i taget) till Urklipp med Ctrl+C eller Ctrl+X. Markerade tal kan du också dra direkt till önskat fönster i grundbilden. Håll bara ned höger musknapp (tryck 2 ggr om du får upp en menyruta), dra och släpp över önskat fönster.

Alt+End flyttar markören till Noteringar.
Alt+Home flyttar markören till räknarfönstret.

Talen konverteras till det format Rekyl använder innan de presenterades. Rekyl accepterar både komma och punkt som decimalavskiljare, därför kan du inte använda punkt som tusenavskiljare.

Handledningen måste vara stängd för att Noteringar skall kunna aktiveras.


Ränta
(Alt+ä)
Modul för beräkning av ränta mellan flera datum, eller räntesatsen om räntebeloppen är kända. För beräkning eller kontroll av t ex låneränta eller dröjsmålsränta. Antal dagar mellan datum, eller datum efter ett visst antal dagar, beräknas automatiskt (år 2000-säkert). Ränta beräknas i en operation för en tidsserie med upp till 60 saldo- och/eller ränteändringar.

För dröjsmålsränteberäkning enligt räntelagen finns hela diskontotabellen från och med 1930-01-01 inlagd och det finns två särskilda funktioner för beräkning enligt räntelagens 5 § eller 6 §.

Modulen ingår inte i basversionen av Rekyl. Tryck Om Rekyl för information om uppgradering med kod.


Finans
(Alt+F)
Tilläggsmodul för avancerade finansiella beräkningar som återbetalningstid, internränta, nuvärde, framtida värde, annuiteter m m. Fullständiga periodanalyser och amorterings- eller avskrivningsplaner. Specialfunktion för beräkningar med avvikande första betalning (vanligt vid billeasing).

Enstaka beräkningar tas enklast ut på remsan. Analyserna kan skrivas ut eller sparas i en fil för senare redigering i ordbehandlingsprogram. Data kan också sparas i ett format som kan läsas av de flesta generella kalkylprogram. Du kan då vidarebearbeta dina data och/eller komplettera med grafik.

Med den här modulen får du också sju fönster som kan användas som oberoende register för lagring av tal då du inte arbetar med finansiella beräkningar. Tillsammans med de ordinarie registren och Urklipp kan du då lagra tal i 11 synliga register.

Modulen ingår inte i basversionen av Rekyl. Tryck Om Rekyl för information om uppgradering med kod.


CashFlow (Alt+w)
Tilläggsmodul för omfattande och avancerade cash flow beräkningar, d v s betalningsflöden. Upp till 60 grupper av flöden kan du definiera.

Betalningsflödena kan i princip vara hur komplicerade som helst och beräkning kan göras med utgångspunkt från datum eller jämna perioder.

Olika räntor kan anges eller beräknas för varje flöde. Saldo (kapital/restvärde) och saldoförändring (amortering/avskrivning) för varje flöde kan också anges eller beräknas.

Användningsområden är t ex komplexa finansiella analyser och kalkyler, investeringskalkyler, kontoanalyser m m.

Beräkningarna kan skrivas ut eller sparas i en fil för senare redigering i ordbehandlingsprogram. Data kan också sparas i ett format som kan läsas av de flesta generella kalkylprogram. Du kan då vidarebearbeta dina data och/eller komplettera med grafik.

Modulen ingår inte i basversionen av Rekyl. Tryck Om Rekyl för information om uppgradering med kod.


Nom/eff ränta (Alt+ä)
Separat modul som omvandlar nominell årsränta till effektiv ränta och tvärtom. Ange bara den kända räntan, antalet ränteperioder per år och tryck Räkna.

Programmet beräknar den ränta som saknas eller den ränta som visas i fönstret där markören inte är.

Om antalet ränteperioder ändras efter beräkning görs en ny beräkning automatiskt. Klicka på önskad siffra eller tryck Alt+p tills önskad siffra markeras Alternativet 1 (en) ränteperiod per år är med bara för att demonstrera att nominell ränta och effektiv ränta då antar samma värde.

I modulen finns en länk till räknarfönstret i Rekyl. Det innebär att du kan göra beräkningar eller skriva in tal med Rekyl direkt i det aktiva fönstret i modulen. För att öppna länken klickar du på ikonen med länksymbolen. Länken går då ihop och räknarfönstret i ikonen blir grönt. När du klickar på ikonen igen bryts länken.


Lån/Leasing
(Alt+L)
Separat modul för enklare beräkningar av lån/krediter eller leasing/hyra.

Du kan beräkna restbelopp, ränta och annuiteter i annuitetsavtal och du får automatiskt kreditkostnaden för både annuitetsavtal och avtal med jämn amortering. I leasingavtal och hyresavtal är termen 'kapitalkostnad' mer korrekt.

Kreditkostnaden kan skilja en hel del vid längre avtalstider och/eller hög ränta. Skillnaden beror på att det genomsnittligt finansierade beloppet alltid blir högre i annuitetsavtal. Det kan därför vara bra att göra en jämförelse, t ex om man har möjlighet att välja avtalstyp.

Beräkningarna kan göras i förskott (t ex leasing och hyra) eller efterskott och för månadsvisa eller kvartalsvisa betalningar. Förskottsbetalningar i avtal med jämna amorteringar förekommer knappast, därför görs ingen beräkning av kreditkostnaden i sådana avtal.

Om du har tilläggsmodulen Finans ger den väsentligt fler möjligheter till finansiella kalkyler och analyser men möjligheten att direkt beräkna kreditkostnaden har du bara här.

Uppgifterna matas in via tangentbordet och du flyttar markören med mus,
, , Tab, eller Enter. I modulen finns också en länk till räknarfönstret i Rekyl. Det innebär att du kan göra beräkningar eller skriva in tal med Rekyl direkt i det aktiva fönstret i modulen. För att öppna länken klickar du på ikonen med länksymbolen. Länken går då ihop och räknarfönstret i ikonen blir grönt. När du klickar på ikonen igen bryts länken. Du kan även kopiera via Urklipp och genom att dra från andra fönster.

Av restbelopp, ränta och annuitet kommer det värde som saknas att beräknas. Om både restbeloppet och ett annat värde saknas kommer det andra värdet att beräknas. Restbeloppet behövs inte för att beräkning skall kunna göras, däremot behövs uppgift om ränta eller annuitet. Finns alla tre värdena, och inget fönster är grönt, måste du tömma fönstret för det värde du vill beräkna.

Kreditkostnaden beräknas inte om restbeloppet är högre än kreditbeloppet alt objektpriset. Då är det fel ränta eller fel annuitet.

Vid beräkning med jämn amortering skall amorteringen inte anges. I stället anges restbeloppet vid kalkyltidens slut, om det är större än 0. Annuiteten beräknas automatiskt som jämförelse.

Beräkning startas med tangenten Räkna, men startas också automatiskt då du  gjort en beräkning och sedan ändrar periodicitet eller förskott/efterskott.

När första beräkningen är klar är det bara att ändra önskade uppgifter, trycka Räkna igen och se vad ändringen får för effekter 
(what if...).

När du ändrar något och gör en ny beräkning kommer värdet i det gröna fönstret att räknas om. Är det värdet i det gröna fönstret du ändrar, sker beräkning i den ordning som nämnts ovan.


Dagar/Datum (Alt+g)
Separat modul för beräkning av antal dagar mellan två datum eller datum efter angivet antal dagar . Välj om beräkningen skall göras från eller från och med första datumet. Om betalningsperioderna är fasta (t ex lån) är det oftast enklare att räkna 'från och med'. Om du däremot skall kontrollera ett kontoutdrag t ex bör du använda beräkning 'från' och ange valutadatum. Om valutadatum inte anges är det normalt första bankdagen efter bokföringsdatum.

Datum kan anges med 6 eller 10 tecken. Om du använder 6 tecken förutsätter programmet att beräkningen avser en period mellan 1930 och 2029, vilket bl a innebär att år 00 anses vara skottår. Om du använder 10 tecken kan beräkningen avse en period mellan 0001-01-01 och 3599-12-31. Ungefär år 3600 kommer vår nuvarande kalender att visa fel på ett dygn i förhållande till årstiderna så vi har dragit gränsen där.

Dagens datum anges med valt format när du dubbelklickar på Datum 1 eller Datum 2. Veckodag visas automatiskt under respektive datum.

För att beräkna antal dagar fyller du i de två datumen och trycker sedan Antal dagar. Antalet dagar visas då med beräkning efter 360, 365 och 366 dagar per år.

Om du vill fortsätta beräkningen och räknar i läget 'från' Datum 1 trycker du på tangenten mellan datumfönstren. så flyttas Datum 2 till Datum 1. I läget 'från och med' Datum 1 är den funktionen inte öppen.

För att beräkna Datum 2 fyller du i Datum 1 och antalet dagar i ett av fönstren 360, 365 eller 366 dagar samt trycker tangenten Datum 2. Beräkningen utförs då och antalet dagar för övriga alternativ beräknas också. Det valda alternativet och Datum 2 visas markeras med blå färg.

360-dagarsberäkningen är en strikt beräkning med 30 dagar per månad, där den sista i månaden anses vara den 30:e dagen, även i februari.

365-dagars beräkningen bortser helt från 29 februari.

366-dagars beräkningen beaktar alla skottdagar, inklusive de som bara inträffar var 400:e år, som den år 2000 t ex.

I modulen finns en länk till räknarfönstret i Rekyl. Det innebär att du kan göra beräkningar eller skriva in tal med Rekyl direkt i det aktiva fönstret i modulen. För att öppna länken klickar du på ikonen med länksymbolen. Länken går då ihop och räknarfönstret i ikonen blir grönt. När du klickar på ikonen igen bryts länken.

 

Rekyl Mini (Alt+M)
Om du vill ha tillgång till alla funktioner i Basic men vill ha utrymme på skärmen för andra program kan du välja Mini. Det är en förminskad version av Basic och har även en inbyggd remsa som skjuter upp ur räknaren när remsan aktiveras. Enda skillnaden jämfört med Basic är att Mini har ett synligt register medan Basic har tre. De separata funktionerna kan inte heller startas från Mini. Däremot delas alla data med Basic, även remsan, så du kan när som helst växla mellan de båda räknarna.

För att återvända från Mini till Basic trycker du tangenten med stjärnan. Tangenten med fyrkanten, eller Alt+F4, avslutar Rekyl. Om du väljer att avsluta kommer Mini att visas direkt nästa gång du startar Rekyl,


Rekyl Micro (Alt+i)
Separat räknarmodul i mikroformat som du kan ta med dig till vilket Windowsprogram du vill. Om du t ex arbetar med ordbehandling eller design är det ofta behändigt att ha tillgång till en räknare för enklare räkneuppgifter. Micro lägger sig ovanpå bilden i det andra programmet och den är så liten att den bör inte var i vägen. Micro ligger alltid över andra bilder även om den är inaktiv, så du behöver inte riskera att "tappa bort" den. Du kan också placera Micro var du vill.

Det finns emellertid möjlighet att välja två ännu mindre utföranden, en "räknesticka" och en "atom". Räknestickan är tangenterna och displayen i en smal rad som du kan lägga överst eller underst i den bild du arbetar med. Den minsta beståndsdelen - atomen - är i rekylvärlden endast en liten display som du kan placera vara du vill. Du väljer storlek genom att klicka på tangenten med de tre kvadraterna. Tangenten är indelad i tryckzoner och varje kvadrat representerar en storlek.

När du startar Micro första gången visas räknaren i normalutförande och är placerad nere till höger på skärmen. Genom att peka på rubrikfältet och hålla ned vänster musknapp kan du dra räknaren dit du vill ha den. Den placering och det utförande räknaren har när du stänger av den, kommer att gälla nästa gång du startar Micro.

Du kan använda både mus (inte vid minsta utförandet) och tangentbordet för att räkna och du flyttar tal till och från Micro med hjälp av Urklipp. Läs texten om Urklipp om du är osäker.

När du har gjort en beräkning visas hela operationen i displayen, t ex 3400.00 x 25% = 850.00. Första delen är i det här exemplet skymd, men du visar den genom att flytta med vänsterpil eller Home. Observera att pilen på räknaren är Backstep tangenten som raderar från höger till vänster, den kan du inte använda.

Micro kan utföra kedjeoperationer av typen
438 x .25 + 438 = (547.50) eller 125 + 469 + 318 - 98 = (814.00). Displayen innehåller då hela kedjan av beräkningar med varje operation redovisad. Operationerna avdelas med ett lodrätt streck. Tryck Home för att visa första delen och gå sedan till höger med piltangenten. Det första exemplet ser ut så här:
438.00 x 0.25 = 109.50 | 109.50 + 438.00 = 547.50

Tips: Använd Urklipp som minne för att lagra tal som återkommer flera gånger. Tryck Ctrl+C för att lagra talet (du behöver inte markera) och tryck Ctrl+V eller dubbelklicka på displayen, för att läsa in talet igen. Första exemplet ovan kan skrivas in så här:
438 Ctrl+C x .25 + Ctrl+V =

Rekyl Micro arbetar med två decimaler som standard men alla beräkningar görs med full precision. Tal över 99 999.99 visas dock utan decimaler. Skulle du ändå vilja se decimalerna i ett resultat kan du multiplicera talet med 100 (du måste göra det innan du gör något annat). De två sista siffrorna i det nya resultatet är då decimalerna. Kom ihåg att sista heltalssiffran påverkas om decimalerna är 50 eller mer.

Skulle du vilja ha mer beräkningskapacitet eller mer lagringsutrymme kan du starta fler upplagor av Micro. Du kan t ex använda en räknare för att summera delresultat. Använd Urklipp för att flytta data mellan räknarna.

När Micro varit inaktiv i 30 sekunder övergår räknaren till att visa dag, datum och tid men så snart du klickar på fönstret återställs data samt räknefunktionen och du kan fortsätta där du slutade. Du kan med fördel lägga Micro till höger på Aktivitetsfältet, där tiden normalt visas.

Micro är ett självständigt program så du kan lägga till Micro i Autostart om du alltid vill ha tillgång till en räknare samt rätt datum och tid.

Hem          Rekyl startsida         Rekyl Basic Basic