För finansiella kalkyler, investeringskalkyler och projektkalkyler

 

 

 

  

 


Priser, beställning

Två veckors 
öppet köp!

(Finansräknaren är enheten i mitten. Klicka på knapparna för information om funktionerna.)
 

 

Rekyl Finans beräknar betalningsflöden med nuvärde och/eller framtida värde, med eller utan periodbelopp (annuitet), även kallade TVM-kalkyler (Time Value of Money).

Följande data kan anges eller beräknas

 • Antal betalnings- och/eller ränteperioder (N)
 • Räntesats (I)
 • Effektiv ränta (Ei)
 • Initialbelopp/kreditbelopp/nuvärde (Pv)
 • Periodbelopp/annuitet/hyra (Pmt)
 • Framtida värde/restvärde (Fv)
 • Första avvikande Pmt (1st Pmt)

 

Övriga funktioner

 • Två decimallägen, 0 - 6 decimaler i alla värden alternativt 0 decimaler i belopp och 3 decimaler i räntor och beräknat antal perioder. Beräkning sker alltid med fullt antal decimaler, funktionen avser endast antalet visade decimaler.
 • Beräkning kan göras i förskott eller efterskott
 • Valfri betalnings- och/eller ränteperiodicitet 1 - 366 perioder per år
 • Effektiv ränta beräknas automatiskt. Effektiv ränta kan även anges som indata i alla beräkningar
 • Specialfunktion för beräkning av leasingavtal med avvikande första hyra, vanligt vid billeasing
 • Alla kalkyldata samt kalkylförutsättningar noteras på "remsan" efter varje beräkning. Varje remsa kan innehålla upp till 
  40 fullständiga kalkylredovisningar.
 • Remsan kan skrivas ut i A4-format (3 eller 4 kolumner) eller sparas i textformat
 • Amorterings/avskrivningsplan med fullständig fördelning av ränta, amortering/avskrivning och restvärde
 • Om Pv är lägre än 10.000 skrivs alla värden i planen med 3 decimaler. Med Pv 100 t ex, kan mallar eller modeller skapas
 • Planen visas på skärmen och kan skrivas ut direkt samt sparas i fil med två format - textformat för ordbehandlingsprogram och ett format som kan läsas av generella kalkylprogram och grafikprogram
 • Handledningen är integrerad med programmet och kan visas på skärmen vid beräkning
 • När handledningen är aktiverad visas information om de olika funktionerna när respektive tangent trycks
 • Handledning i HTML-format för visning och utskrift med webbläsare ingår också

 

N,   Number
Antalet betalningar eller antalet ränteperioder som beräkningen skall omfatta. N är en funktion av den faktiska tidsrymd som kalkylen omfattar samt periodiciteten. Om kalkyltiden är 3 år och periodiciteten är 12 (12 perioder per år) är N = 3 x 12 = 36. N kan inte anges negativt eller med decimaler. Däremot kan N visas negativt efter beräkning (indata är fel i så fall) och beräknat N visas alltid med valt antal decimaler.  Upp

 

I, Interest rate
Nominell årsränta. Detta är det räntebegrepp som används i dagligt bruk. För att kunna göra en TVM-beräkning måste dock en ränta för varje period bestämmas. Om I är den sökta parametern beräknas periodräntan och I presenteras som periodräntan multiplicerad med periodiciteten. Om du söker någon annan parameter bestäms periodräntan i stället som angiven årsränta dividerad med periodiciteten. I Rekyl behöver du emellertid aldrig fundera på periodräntor. Du anger årsräntan och får alltid svaret
i årsränta. Omvandling till och från periodränta görs automatiskt. Om du beräknar räntan är IRR också en korrekt beteckning på den ränta som blir resultatet. Läs mer om ränta i exempelsamlingen.

I beräknas och visas automatiskt om Ei anges eller beräknas. 
Upp

 

Ei,   Effective interest rate
För att kunna jämföra olika räntor måste ränteperioderna vara lika långa. En nominell årsränta på 6 % med periodiciteten 4 (ränta betalas varje kvartal) är inte det samma som en effektiv ränta på 6 %.

Rekyl gör automatiskt den här omvandlingen av den nominella räntan så snart I har angetts eller beräknats. Du kan också ange den effektiva räntan vid beräkning av annat värde. I kommer då att beräknas automatiskt.

Naturligtvis kan Ei också anges som det sökta värdet. Även då kommer I att beräknas automatiskt. 
Upp

 

Pv  Present value
Nuvärdet av en eller flera betalningar som beräknats utifrån N, I, Pmt och Fv. Pmt eller Fv kan vara 0, men inte båda. Pv kan också anges som initialbelopp (lånebelopp eller investerat belopp) för beräkning av något annat värde.  Upp

 

Pmt,   Payment
Annuitet eller hyra. Lika stora betalningar som erläggs varje period. N och I måste finnas vid beräkning. Pv eller Fv kan vara 0, men inte båda. Är Pv = 0 kommer Pmt att visas med omvänt tecken i förhållande till Fv. Pmt och Fv måste då flyta åt olika håll.  Upp

 

Fv  Future value
Framtida värde av en eller flera betalningar, alternativt angiven sista betalning (restvärde) som skiljer sig från Pmt. N och I måste finnas vid beräkning. Pv eller Pmt kan vara 0, men inte båda. Är Pv = 0 kommer Fv att visas med omvänt tecken i förhållande till Pmt. Pmt och Fv måste då flyta åt olika håll.

Om beräkningen görs i förskott anses betalningen av Fv ske en period efter sista Pmt. Om beräkningen görs i efterskott anses betalningen av Fv ske tillsammans med sista Pmt.  Upp

 

1st Pmt, First Payment
1st Pmt är en funktion som vi lagt till i Rekyl för att förenkla beräkningen av avtal med avvikande första betalning. I billeasingavtal t ex är det mycket vanligt att den första hyran är större än de följande.

Två olika periodbelopp komplicerar emellertid beräkningen eftersom TVM-kalkyler förutsätter att alla Pmt är lika stora. Vid förskottsavtal löser man ibland detta genom att dra det första avvikande beloppet från Pv, minska antalet perioder med 1 och göra beräkningen i efterskott. Tanken är nog god, men beräkningen blir fel om det finns ett restvärde. Anledningen är att restvärdet i efterskottsberäkningen anses betalt tillsammans med sista hyran. Eftersom Fv flyttas en period närmare Pv om man minskar antalet perioder, minskar den faktiska förräntningen med en periods ränta på Fv. Beroende på övriga förhållanden kan det få påtagliga effekter.

Rekyl lägger i stället in det första periodbeloppet som en egen funktion med samma status som övriga funktioner i kalkylen, d v s du kan ange 1st Pmt och beräkna var och en av de övriga parametrarna som vanligt, eller ange övriga parametrar och beräkna 1st Pmt, i förskott eller efterskott.
  Upp

 

Dec 0/3
Här finns en speciell finess. I kalkyler av den är typen är det oftast tillräckligt med hela kronor i beloppen. Däremot bör det finnas två eller tre decimaler i räntan. Aktivera den här funktionen och alla belopp i finansfönstren visas utan decimaler medan ränta visas med tre decimaler och N visas med tre decimaler efter beräkning. Se ovan angående N med decimaler. Är funktionen inte aktiverad visas alla värden med det antal decimaler som är valt på räknaren. 
Upp

 

Per/y
Antalet ränteperioder eller betalningar per år. De vanligaste värdena är 1 (år), 4 (kvartal) och 12 (månad). Antalet perioder kan vara högst 366.   Upp

 

Begin
Anger att betalningar erläggs i förskott. Det normala vid leasing och hyra.  Upp

 

End
Anger att betalningar erläggs i efterskott. Det normala vid lån och avbetalning. End är också det normala alternativet vid investerings- och projektkalkyler. Betalningsöverskotten anses uppkomma i slutet av varje period (om någon eller några perioder antas ge underskott kan beräkning inte göras i en enkel TVM-kalkyl, använd Rekyl CashFlow i så fall). 
Upp

 

Plan   (amortering/avskrivning och restvärde)
Planen visas på skärmen och kan skrivas ut direkt samt sparas i fil med två format - textformat för ordbehandlingsprogram samt ett format som kan läsas av generella kalkyl- och grafikprogram.

Exempel:

N = 12

Pv = 200000

I = 7,383 %

Begin

Per/y = 4

Period

Pmt

Ränta

Ack ränta

Am/Avskr

Restvärde

1

11 009

3 488

3 488

7 521

192 479

2

11 009

3 350

6 838

7 659

184 820

3

11 009

3 208

10 046

7 801

177 019

4

11 009

3 064

13 110

7 945

169 074

5

11 009

2 918

16 028

8 091

160 983

6

11 009

2 768

18 796

8 241

152 742

7

11 009

2 616

21 412

8 393

144 349

8

11 009

2 461

23 873

8 548

135 801

9

11 009

2 304

26 177

8 705

127 096

10

11 009

2 142

28 319

8 867

118 229

11

11 009

1 979

30 298

9 030

109 199

12

11 009

1 810

32 108

9 199

100 000

Summa am/avskr

100 000

Upp

 

C TVM, Clear TVM
Tömmer hela Finanskalkylatorn och stänger planen om sådan visas.   Upp

 

Exempelsamling
Exempelsamling med introduktion till finansmatematiken finns som tilläggsmodul. Exemplen kan visas på skärmen samtidigt som du räknar. En version i HTML-format för visning och utskrift med webbläsare ingår också. I första hand är exempelsamlingen framtagen med tanke på modulerna Finans och CashFlow.

Oavsett vilken eller vilka moduler du har köpt får du emellertid hela exempelsamlingen, så det kan vara en god idé att köpa exempelsamlingen för att lättare kunna avgöra om du skall komplettera med modulerna Finans och CashFlow.
  Upp

 

         Priser, beställning