Priser, beställning

Två veckors 
öppet köp!

För kalkyler och analyser av betalningsflöden med varierande belopp           
(Klicka på knapparna för information om funktionerna.)
  

 

Grundfunktioner

Rekyl CashFlow beräknar upp till 1 + 60 grupper av betalningsflöden, individuellt eller som delar av ett totalflöde. Inom varje grupp fördelas data på

 • datum, från eller från och med
 • datum, till och med
 • antal dagar/perioder i gruppen (N)
 • räntesats (I)
 • saldo in/initialbelopp/kreditbelopp/nuvärde (Pv)
 • periodbelopp/annuitet/hyra (räntebelopp + amortering/avskrivning), per dag eller period, (Pmt)
 • summa räntebelopp i gruppen
 • summa amortering/avskrivning i gruppen
 • saldo ut/framtida värde/restvärde (Fv)

 

Beräkning kan göras utifrån två grundförutsättningar - dag för dag beräkning eller periodberäkning

 

Dag för dag beräkning

 • Beräknar räntesats, räntebelopp, amortering eller saldon per grupp, beroende på indata
 • Antal grupper, antal dagar, ackumulerade belopp samt genomsnittlig räntesats redovisas löpande
 • Räntesats kan beräknas per grupp eller för sekvenser av grupper (Irr)
 • Positiva och negativa saldon kan ränteberäknas med olika räntesatser
 • 360, 365 eller 365/366 räntedagar per år
 • Beräkning från eller från och med startdatum i varje grupp. Användning av datum är valfritt
 • Datum eller antal dagar beräknas i varje grupp. Användning av datum är valfritt
 • Ränteberäkningsmodeller är 360/360, 365/365, 365/360, 366/365 och 366/360

 

Periodberäkning

 • Beräknar perioder (N), räntesats (I), nuvärde (Pv), betalningsbelopp (Pmt), räntebelopp, amortering/avskrivning eller framtida värde/restvärde (Fv) per grupp, beroende på indata
 • Datum eller antal perioder beräknas i varje grupp. Användning av datum är valfritt.
 • Beräknar internränta (Irr), nuvärde netto (Npv) samt framtida värde netto (Nfv) för hela flödet
 • Npv- och Nfv-beräkningar kan tilldelas en kalkylränta för hela flödet eller en kalkylränta för varje grupp
 • Analyserar ett flöde utifrån givna förutsättningar. Resultat redovisas som räntesats och restvärde per grupp
 • Alternativräntefunktion eliminerar problem med teckenväxlingar i flödesberäkningar av Irr, Npv och Nfv
 • Beräkning kan göras i förskott eller efterskott
 • Grupper som innehåller 2 eller fler perioder kan delas upp med en knapptryckning
 • Funktion som gör det möjligt att i Grupp 0 förlägga restvärdet en period efter sista betalning vid efterskottsberäkning 
  (t ex vid billeasing med förhöjd första hyra). Används t ex som underlag för analys av ränteändringar i billeasingavtal.

 

Gemensamt

 • Full eller begränsad precision kan väljas i beräkningarna
 • Grupper kan enkelt tas bort eller läggas till var som helst i flödet
 • Rekyl Micro är integrerad i CashFlow. Alla beräkningsbara celler (430 st) fungerar som räknarfönster där vanliga räkneoperationer kan utföras.
 • Ett register finns för t ex lagring av konstant. Registret kan direkt lämna/hämta data till/från alla beräkningsbara celler eller Urklipp. Registret kan också användas som räknarfönster till Rekyl Micro
 • Data från CashFlow kan sparas i fil med tre format - internt för CashFlow, textformat för ordbehandlingsprogram samt ett format som kan läsas av generella kalkylprogram och grafikprogram
 • Mus eller tangentbord kan användas för alla moment, kombination fungerar bäst
 • Handledningen är integrerad med programmet och kan visas på skärmen vid beräkning
 • När handledningen är aktiverad visas information om de olika funktionerna när respektive tangent trycks
 • Handledning i HTML-format för visning i webbläsare ingår också
 • Exempelsamling finns som tillval. Exemplen kan visas på skärmen vid beräkning.
 • Uppgradering med CashFlow-modulen görs enkelt med en kod

 

FUNKTIONER

Meddelanderaden

Här visas olika meddelanden från programmet. Meddelandet försvinner så snart du trycker någon tangent. Viktigare meddelanden kommer via vanliga dialogrutor och måste där "kvitteras" med en knapptryckning. Här visas också de räkneoperationer du utför med Rekyl Micro. Du får därmed full kontroll på vad du räknar.

Meddelanderaden kan också användas för att visa ett tal med alla decimaler. 

 

Begin, förskottsberäkning

Anger att betalningar erläggs i förskott. Det normala vid leasing och hyra. Kan inte väljas vid dag för dag beräkning. 

 

End, efterskottsberäkning

Anger att betalningar erläggs i efterskott. Det normala vid t ex lån och avbetalning. End är också det normala alternativet vid investerings- och projektkalkyler. Vid dag för dag beräkning förutsätts att amortering och/eller ränteberäkning sker på sista dagen i gruppen. 

 

Fv+1, Fv + 1 period

Det här är en unik funktion i Rekyl som förenklar beräkningen av förskottsavtal med avvikande första betalning och ett bestämt restvärde.

I billeasingavtal t ex är det mycket vanligt att den första hyran är större än de följande. Bestämt restvärde finns nästan undantagslöst.

Det komplicerar emellertid beräkningen i vanliga TVM-kalkyler eftersom de förutsätter att alla Pmt är lika stora. Detta löser man ibland genom att dra den första större hyran från Pv, minska antalet perioder med 1 och göra beräkningen i efterskott. Tanken är nog god, men beräkningen blir fel.

Anledningen är att restvärdet i efterskottsberäkningen anses betalt tillsammans med sista hyran. Eftersom Fv då flyttas en period närmare Pv minskar den faktiska förräntningen med en periods ränta på Fv. Beroende på övriga förhållanden kan det få påtagliga effekter.

Funktionen Fv+1 ger dig möjlighet att komma runt detta genom att lägga Fv en period efter sista Pmt även i efterskottsberäkningar.

I CashFlow är det naturligtvis inget problem att lägga ut en sådan beräkning i matrisen, men funktionen gör det möjligt att definiera den här uppläggningen i Grupp 0. Flödet kan sedan delas upp med Spread eller utgöra underlag för Analyse.  

 

F Prec, full precision

Anger att alla beräkningar sker med fullt antal decimaler. Se handledningen under Förutsättningar och Definitioner angående Precision.

Du kan visa ett tal med alla decimaler på meddelanderaden genom att trycka F11eller genom att dra talet till meddelanderaden. 

 

L Prec, begränsad (Limited) precision

Anger att alla beräkningar sker med de värden som visas. Se handledningen under Förutsättningar och Definitioner angående Precision. 

 

Insert, skjut in grupp

Klicka eller placera markören på raden för det gruppnummer du vill ge den nya gruppen. Klicka sedan på Insert eller tryck Alt+Insert. Den befintliga gruppen och alla efter den flyttas då ett steg nedåt och en tom rad skapas. Beräkningar av hela flödet och/eller i grupperna efter förändringen blir ogiltiga. 

 

Delete, tag bort grupp

Klicka eller placera markören på raden för den grupp du vill ta bort. Klicka sedan på Delete eller tryck Alt+Delete. Gruppen tas bort och efterföljande grupper flyttas upp ett steg. Beräkningar av hela flödet och/eller i grupperna efter förändringen blir ogiltiga.  

 

Per/y, periodicitet

Antalet ränteperioder eller betalningar per år. Skriv in aktuellt värde i fönstret och avsluta med Enter eller klicka på räknarfönstret. Värden som accepteras är 1, 2, 3, 4, 6, 12, 360, 365 och 366. När du väljer 360 perioder eller mer kopplar programmet om till dag för dag beräkning. Det märker du främst genom att rubrikerna ovanför kolumnerna byter namn. 

 

A-int, alternativränta

Funktion som medger att beräkning av saldon med omvänt tecken beräknas med en bestämd räntesats, en alternativ räntesats. Ett typiskt exempel på ett förhållande med två räntesatser är ränteberäkning av checkkonto med kredit. Det är normalt en påtaglig skillnad i tillämpade räntesatser vid skuld- respektive fordringsförhållande. Se vidare under Förutsättningar och Definitioner nedan angående Alternativränta och Teckenväxlingar.

I fönstret anges den ränta som skall tillämpas om och när aktuellt saldo visas med ett minustecken före. Som framgår nedan under Teckenanvändning skall belopp normalt inte anges med tecken före. Därför är det också enklast och säkrast att bortse från tecknets representation av tillgångs- eller skuldförhållande och endast tilldela det i sammanhanget normala förhållandet ett positivt värde. Dvs skall vi kontrollräkna kontoutdraget på checkräkningen och krediten regelmässigt utnyttjas, är det enklast att ange skuldsaldon utan tecken och tillgångssaldon med minustecken före.

Vid kontroll av ränteberäkningar där två räntesatser kan förekomma bör man dessutom tänka på att båda räntesatserna är obekanta om resultatet inte blir det förväntade. Det går ju inte att veta var felet uppstår. Det innebär att man som alternativränta bör ange den räntesats som bedöms ha minsta påverkan på ränteberäkningen. Avvikande saldon/restvärden beräknas då med en given räntesats (alternativräntan) och räntesatsen för saldon med normalt tecken blir den sökta parametern.

Om ett saldo, vid beräkning av ett helt flöde, byter tecken i en grupp som består av två eller fler dagar eller perioder kommer gruppen att delas upp så att det klart framgår när teckenväxlingen äger rum.

Observera att 0.000 i fönstret inte är det samma som att fönstret är tomt. Även 0 % är en alternativränta och kommer att användas som sådan när det blir aktuellt. Ingen ränta beräknas då för berörda perioder. Är fönstret tomt (grått) bortser programmet från alternativränta och räknar med kalkylräntan, respektive försöker beräkna internränta utan hänsyn till alternativränta (med tveksamt resultat). 

 

N Mode, från/från och med

Vid dag för dag beräkning kan datum i andra kolumnen, eller antal dagar, beräknas från eller fr o m datumet i första kolumnen. Vid periodberäkning sker dock alltid beräkning fr o m. Alternativet Fr o m är ofta enklare att använda även om man skall göra en dag för dag beräkning. 

 

I Mode, ränteberäkningsmodell

Vid dag för dag beräkning kan ränta beräknas efter följande modeller är 360/360, 365/365, 365/360, 366/365 och 366/360. Sammanfattningsvis innebär modellerna 365/360 och 366/360 att den verkliga räntan blir något högre än den angivna räntesatsen eftersom denna divideras med 360 dagar men sedan tillämpas 365 respektive 366 dagar per år. Det vi normalt menar med t ex 
12 % ränta, motsvarar i själva verket 12.17 % respektive 12.20 % med dessa modeller. 

 

Rekyl Micro

Rekyl Micro är helintegrerad i CashFlow. Alla beräkningsbara celler (430 st) fungerar som räknefönster där vanliga räkneoperationer kan utföras. Hela räkneoperationen visas i meddelandefältet under matrisen.

Tangenterna med pilar nederst på räknaren använder du för att förflytta markören, och med tangenten Copy kopierar du enkelt värdet i föregående grupp, samma kolumn. Tangenten F12 på tangentbordet har samma kopieringsfunktion. 

 

Irr, beräkna internränta

Dag för dag beräkning
Beräknar internräntan för en sekvens av grupper. För att beräkning skall kunna startas måste sekvensen innefatta två eller flera grupper där endast sista gruppen innehåller ett belopp i kolumnen Ränta. Detta belopp anses vara den ackumulerade räntan för grupperna från och med den grupp där markören är placerad, till och med den grupp som innehåller räntebeloppet.

Om du efter Irr-beräkningen vill ändra räntebeloppet i sista gruppen måste du först nollställa räntesatsen i den gruppen. Annars beräknas räntebeloppet för bara den gruppen när markören placeras i fönstret.

Räntebeloppet i varje grupp kan läggas ut genom att klicka på fönstret. Om du gör det måste du göra det i alla grupper som ingår i den beräknade sekvensen! Annars blir summan fel och även räntan i sista perioden om du inte klickar på det fönstret.

Om flödet innehåller en eller flera resultatpåverkande teckenväxlingar kommer alternativränta att användas om sådan finns angiven. I annat fall kommer en varningstext. I grupper där alternativränta har använts, eller borde ha använts, markeras räntefönstret med blått. Sker teckenväxlingen inom en grupp kommer gruppen att delas upp där teckenväxlingen inträffar.

Periodberäkning
Beräknar internräntan för hela flödet. När du har gjort en Irr-beräkning får du möjlighet att välja mellan att skriva om hela flödet med hänsyn till den beräknade räntan, eller behålla flödet och bara visa internräntan i Grupp 0. Om du väljer att skriva om flödet kommer I% att bli lika med Irr i alla grupper och Pv, Ränta, Am/Avskr samt Fv (inte första Pv och sista Fv) räknas om med hänsyn till räntan. Om det finns en eller flera räntepåverkande teckenväxlingar kommer flödet alltid att skrivas om. Vill du ha kvar det ursprungliga flödet kan du spara det innan du trycker Irr.

Om flödet innehåller en eller flera resultatpåverkande teckenväxlingar kommer alternativränta att användas om sådan finns angiven. I annat fall kommer en varningstext. I grupper där alternativränta har använts, eller borde han använts, markeras räntefönstret med blått. Sker teckenväxlingen inom en grupp kommer gruppen att delas upp där teckenväxlingen inträffar. 

 

Npv, beräkna nuvärde netto

Beräknar nuvärde netto för hela flödet. Kalkylräntan kan vara gemensam för alla grupper, den anges i så fall i Grupp 0, eller också används den räntesats som finns angiven i varje grupp. Observera att räntan 0.000 är en anvisning att inte ränteberäkna gruppen i fråga. Initialbeloppet skall anges i kolumnen Pv i Grupp 0 och nuvärde netto kommer att beräknas som skillnaden mellan Pv på Rad 1 och initialbeloppet. Resultatet kommer att ersätta initialbeloppet i Grupp 0.

Om flödet innehåller en eller flera resultatpåverkande teckenväxlingar kommer alternativränta att användas om sådan finns angiven. I annat fall kommer en varningstext. I grupper där alternativränta har använts, eller borde han använts, markeras räntefönstret med blått. Sker teckenväxlingen inom en grupp kommer gruppen att delas upp där teckenväxlingen inträffar. 

 

Nfv, beräkna framtida värde netto

Beräknar framtida värde netto för hela flödet. Kalkylräntan kan vara gemensam för alla grupper, den anges i så fall i Grupp 0, eller också används den räntesats som finns angiven i varje grupp. Observera att räntan 0.000 är en anvisning att inte ränteberäkna gruppen i fråga. Initialbeloppet skall anges i kolumnen Pv på Rad 1. Resultatet visas i kolumnen Fv på Rad 0, vilket är samma värde som Fv i sista gruppen.

Om flödet innehåller en eller flera resultatpåverkande teckenväxlingar kommer alternativränta att användas om sådan finns angiven. I annat fall kommer en varningstext. I grupper där alternativränta har använts, eller borde han använts, markeras räntefönstret med blått. Sker teckenväxlingen inom en grupp kommer gruppen att delas upp där teckenväxlingen inträffar. 

 

Analyse, analys av betalningsflöde

Funktionen analyserar ett flöde utifrån förutsättningar som definierats i Grupp 0. Resultatet av analysen redovisas som ränta per period samt restbelopp per period.

Användningsområdet är analys och kontroll av verkliga betalningsflöden i förhållande till ursprungligt beräknade flöden.

Det ursprungligt beräknade flödet, som skall vara i formen av en TVM-kalkyl anges på Rad 0 och någon av parametrarna beräknas, oftast räntesatsen eller Pmt. Funktionen Fv+1 kan användas. Därefter trycks tangenten Spread och den ursprungliga kalkylen delas upp per period i matrisen. Hela planen finns nu redovisad så som den var kalkylerad från början.

De förhållanden som nu analyseras är förändringar i beräknade Pmt samt eventuell förändring av restbeloppet i förhållande till 
vad som angivits på Rad 0. Skulle Pv ha ändrats i förhållande till den ursprungliga beräkningen skall den förändringen göras på Rad 0 genom att rätt Pv anges och att övriga påverkade parametrar ändras med hänsyn till detta.

Placera markören i kolumnen Pmt i den grupp där den första förändringen har inträffat och ersätt det ursprungliga beloppet med det korrekta. Gå sedan nedåt och korrigera alla Pmt. Då Pmt är lika kan du kopiera värdet i föregående grupp genom att trycka Copy eller F12. Om även restbeloppet har ändrats går du till Fv i sista gruppen och ändrar till rätt belopp.

Om du vill ha en mer överskådlig uppställning sammanför du Pmt med samma belopp i följd till grupper och anger eventuellt ändrat Fv. Du kan senare dela upp grupperna med Spread .

Tryck nu Analyse och kolumnerna I % och Fv kommer att räknas om med hänsyn till förändringarna.

Se vidare under funktionen Analyse i handledningen. 

 

Register för lagring och beräkning

I registerfönstret kan tal lagras för senare användning, t ex en konstant eller ett tal för jämförelse eller kontroll. Ett resultat av en beräkning kan t ex sparas för att sedan jämföras med resultat av en ny beräkning med andra förutsättningar.

När markören befinner sig i ett fönster i någon av kolumnerna 4 - 10 i matrisen kan talet i fönstret kopieras till registret genom att trycka F8, eller talet i registret kopieras till fönstret med F9.

När markören befinner sig i registerfönstret fungerar det som räknarfönster till Rekyl Micro och beräkningar kan utföras

 

Calc, starta beräkning

Startar beräkning av ett sökt värde i en grupp. Den sökta parametern definieras genom att markören placeras i det fönster där svaret önskas. Beräkningen kan också startas genom att dubbelklicka på fönstret. Beräkning kan utföras i kolumnerna 4 - 7 och i kolumn 10. 

 

Spread, dela upp en grupp

Alla grupper i flödet som består av två eller fler perioder kan delas upp på grupper med en period i varje. Kan användas för att skapa en fullständig plan utifrån ett flöde som definierats i Grupp 0 eller för att ge detaljinformation om en grupp, t ex restbelopp per ett visst datum. Funktionen är inte aktiv vid dag för dag beräkning. 

 

Confirm, bekräfta kritisk operation

Innan en operation utförs, som raderar eller ersätter data, som inte sparats måste operationen bekräftas. Varje annan åtgärd än att trycka Alt+M eller Confirm annullerar den påbörjade operationen. 

 

Open, läs in sparat flöde

Läser in en tidigare sparad fil med data. Filen måste vara skapad i CashFlow och filnamnet skall ha tillägget .cfl. Data i filen skrivs in i matrisen och gällande kalkylförutsättningar ställs in. 

 

Save, spara i fil

En kalkyl kan sparas i tre olika format, internt format för CashFlow (*.cfl), textformat (*.txt) för vidare bearbetning i ordbehandlare eller ett format (*.tab) som kan läsas av generella kalkyl- och grafikprogram. Det senare gör det enkelt att t ex sammanställa flera kalkyler och presentera de olika utfallen grafiskt. 

 

Clear, nollställ hela matrisen

Funktionen raderar alla data men ändrar inte inställda kalkylförutsättningar. 

 

        Rekyl startsida       Priser, beställning