GENERELL INVESTERINGSKALKYL

Vi står i begrepp att investera i en anläggning för 1,2 mkr, som upphandlas på entreprenad. Betalningsvillkoren är 30 % vid order, 30 % efter 3 mån, 30 % efter 6 mån samt 10 % vid slutbesiktningen, 30 dagar därefter. Tillsammans med sista betalningen skall även hela momsen betalas. Momsen återbetalas två månader därefter.

Driftsnettot, som beräknas från samma månad som slutbesiktningen, har följande utseende:

Månad 1-3

-20 000 kr/mån

Månad 4-8

13 000 kr/mån

Månad 9-15

24 000 kr/mån

Månad 16-60

32 000 kr/mån

 

Utgående moms i driftsnettot bortser vi från tills vi kommer till den stora gruppen med 32 000 kr/mån. I första perioden (månad 16) får vi då in 8 000 kr i moms (25 %) som skall redovisas i slutet av andra perioden (egentligen i början av tredje perioden i gruppen).

När vi skall redovisa moms i andra perioden får vi också in samma belopp, och det blir samma förhållande i de följande perioderna. Det innebär att vi får "låna" den första periodens moms så länge som vi har ett driftsnetto med samma belopp. Hänger alla med?

Vi förstår dem som anser att det här med momsen är på marginalen, men det är nyttig träning för att identifiera och värdebestämma "sidoflöden".

Efter kalkyltiden skall anläggningen säljas och beräknas ha ett försäljningsvärde av 400 000 kr exkl moms. Betalning beräknas komma in månaden efter sista intäktsperioden.

 

Vad blir internräntan? Svar:
14,991 %
(efter justering för teckenväxling)
Vad blir investeringens Npv efter 12 % kalkylränta?
(Överskottets nuvärde)
Svar: 121 890 kr
Vad blir Nfv efter samma kalkylränta?
(Överskottets värde vid kalkyltidens slut)
Svar: 238 399 kr

InnehållsförteckningHem till Rekyl

Efter beräkning av svaren ovan görs också ett antal analyser för att pröva känsligheten för ändrade värden på olika variabler.