Vi vill gärna hjälpa dig

 

Vår konsultverksamhet är i första hand inriktad på utveckling och förändring, där nyckelordet är lönsamhet
Vi är främst engagerade i projekt som omfattar administration, data/IT, finans, juridik, management, marknadsföring och teknik.

Som du ser är kompetensområdet brett vilket gör att vi gärna diskuterar ett totalansvar för ett projekt eller en insats av sådan karaktär att den bäst hanteras av någon som är oberoende i förhållande till den egna organisationen och/eller en avtalspart. Beroende på uppdragets art kompletterar vi med spetskompetenser. 


Vid genomförandet av uppdraget föreslår vi att arbetet läggs upp efter vår ARGUS-modell (Argus var en skarpögd jätte i den grekiska mytologin, av hans hundra ögon var alltid några öppna).

Analys  Vad är det egentliga målet eller problemet, vi tar bort eventuella skygglappar och annat
 som skymmer utsikten
Rådgivning  Vi redovisar resultatet av analysen och föreslår handlingsplaner
Genomförande  Vi sätter planerna i verket och är inte rädda för att kavla upp ärmarna
Uppföljning  Gick det som vi hade tänkt oss? Om inte - tillbaka till ruta 1 för en ny analys 
Slutrapportering  Vi redovisar uppdraget med iakttagelser och kommentarer


Några exempel på ärenden och situationer där vi kan hjälpa till.

 • Investeringar i eller avyttringar av maskiner, fastigheter eller företag/rörelser

 • Finansiering
 • Bolagsfrågor (t ex formalia, emissioner, optioner)
 • Avtalsfrågor
 • Patent, varumärken och mönster
 • Tvistlösning utanför rättssystemet (förlikningsuppdrag)
 • Verksamhetsförändringar
 • Personalförändringar (rekrytering / omplacering / avveckling, ställföreträdande chef)
 • Nyetablering / omlokalisering
 • Utvärdering av processer eller förhållanden (det kanske inte finns ett uttalat mål eller problem, 
  du vill bara veta hur det ligger till)
 • Anskaffning och driftsättning av affärssystem eller andra data/IT-lösningar
 • Marknadsundersökningar, marknadstester, utformning av marknadsstrategier
 • Utvecklingsprojekt inom de områden vi nämnt överst på sidan
 • Mentorskap / bollplank
 • Biträde eller ombud i förhandlingar (förhandla aldrig ensam i viktiga frågor)
 • Din representant i stockholmsområdet
 • StyrelseuppdragVårt måtto:                                                           
Till din (för)tjänst


Tag kontakt med oss via tel 08-541 301 00 eller email@kronan.se